Kvartalsdata

kSEK 18/19 (Q2) 17/18 (Q2) 18/19 (q1-Q2) 17/18 (q1-q2) 17/18 (helår)
Nettoomsättning 23 837 8 724 43 874 16 821 45 337
Totala intäkter, mm. 32 929 12 527 60 135 24 636 64 444
Bruttomarginal, % 70% 61% 71% 59% 64%
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 2 865 460 4 466 432 2 997
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), % 8,7% 3,7% 7,4% 1,8% 4,7%
Nettoresultat 1 339 54 2 015 -467 1 183
Nettomarginal, % 4,1% 0,4% 3,4% -1,9% 1,8%
Kassaflödet från den löpande verksamheten 11 135 245 6 913 -4 359 -12 263
Soliditet, % 89% 93,3% 89% 93,3% 95,5%
Genomsnittligt antal aktier* 8 594 762 7 566 763 8 459 101 7 504 054 7 716 352
Antal aktier vid periodens slut 8 521 516 7 566 763 8 521 516 7 566 763 8 323 439
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,16 0,007 0,24 -0,06 0,15
Aktiekurs på balansdagen, SEK 315 152 315 152 146
Börsvärde på balansdagen, MSEK 2 684 1 150 2 684 1 150 1 215
Antal medarbetare vid periodens utgång 101 47 101 47 74