Kommuniké från årsstämma den 13 december 2018

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman avseende verksamhetsåret 2017-09-01 – 2018-08-31.

 • Stämman beslutade om att inte dela ut några vinstmedel och att balansera resultatet i ny räkning.
 • Stämman beslutade att ändra bolagsordningen så att styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter samt (0) styrelsesuppleanter.
 • Stämman beslutade att för verksamhetsåret 2018/2019 välja 6 styrelseledamöter.
 • Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 300 000 SEK till styrelsens ordförande och med 100 000 SEK till varje stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen.
 • Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill nästa årsstämma:
  •    Omval av Göran Nordlund som Styrelseordförande
  •    Omval av Artur Aira som styrelseledamot
  •    Omval av Ingela Hallberg som styrelseledamot
  •    Omval av Bengt Sjöholm som styrelseledamot
  •    Omval av Erik Gatenholm som styrelseledamot
  •    Nyval av Carsten Browall som styrelseledamot
  •    Omval av Deloitte som revisionsbolag med den huvudansvarige revisorn Fredrik Jonsson.
  •    Stämman beslutade att anta nya principer för utseende av ledamöter till valberedningen jämte instruktioner för valberedningens arbete i enlighet med       valberedningens förslag.
  •    Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa årsstämma ta beslut om     nyemission till en maximal utspädning för nuvarande aktieägare om max cirka 10 %.
  •    Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag införa ett incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner för anställda.
  •    Stämman beslutade att i enlighet med storägares förslag införa ett incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner till Carsten Browall.

Vid årsstämman var ca 66% av rösterna representerade.

För ytterligare information kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                  Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                       Telefon: 070 991 86 04

Telefon: +1 650 515 5566                        Telefon: +1 857 332 2138

E-post: eg@cellink.com                            E-post: gd@cellink.com

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen visar sig framgångsrik, kan eventuellt hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 80 00, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamn

Senaste pressreleaserna
November 14, 2018RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB