CELLINK ingår avtal om förvärv av biodispenseringsbolaget Dispendix GmbH

CELLINK AB (”CELLINK”) har ingått avtal med ägarna av Dispendix GmbH. (”Dispendix”) om att förvärva samtliga aktier i Dispendix, för en köpeskilling om 5 M€ (”Förvärvet”).

Om Dispendix GmbH

Dispendix är ett tyskt bolag verksamt inom Life-science branschen med fokus på biodispenseringsteknologi. Bolagets teknologier möjliggör för snabbare tester inom framförallt läkemedelsutveckling. Dispendix patenterade teknologi “Immediate Drop on Demand Technology” (I-DOT) kommer från cirka 10 års-utveckling inom det tyska forskningsinstitutet Fraunhoffer. Deras första kommersiellt tillgängliga instrument I-DOT One lanserades under 2017 och kan användas inom applikationsområden så som: Q-pcr, Matrigel-dispensering, Cell-dispensering, IC50-studier, array generation, singel-celldispensering m.fl. Bolaget har idag cirka 10 anställda verksamma framförallt inom utveckling av framtida produkter baserade på I-DOT teknologin.

  •  Förvärvet är i linje med CELLINKs strategi och med förvärvet kommer CELLINK att förstärka sitt erbjudande av kompletta 3D-Bioprintinglösningar.
  •  Dispendix’ system och teknologiplattform kan användas med CELLINKs biobläck och öka hastigheten på dispenseringen av biobläck.
  •  Dispendix’ teknologiplattform möjliggör singel celldispensering, vilket möjliggör för forskare att bygga upp mikrovävnader snabbare och mer reproducerbart, vilket tillämpas vid bland annat läkemedelsutveckling.
  •  Dispendix’ produkter passar väl in i CELLINKs nuvarande produktportfölj och kommer snabbt kunna integreras i det globala säljteamets arbete.
  •  Dispendix’ produkter är mest lämpade för läkemedelsbolag, ett område och marknad som även CELLINK verkar i. Förvärvet ämnar till att öka marknadspenetrationen in i läkemedelsområdet.
  •  Dispendix’ produkter är baserade på patenterade biodispenseringsteknologier vilket ger både skydd och rörelsefrihet.
  •  Köpet kommer att betalas dels i kontanter och dels genom CELLINK-aktier. Aktierna som tillfaller ägarna av Dispendix kommer att omfattas av en treårig lock-up (varav 100 procent av aktierna är under lock-up i ett år, cirka 70 procent i två år och cirka 40 procent i tre år).
  •  CELLINK bedömer att Dispendix kommer att bidra med cirka 12 MSEK till den nya koncernens nettoomsättning under räkenskapsåret 2018/2019 (under de första 9 månaderna som bolaget är i CELLINKs ägo). Dispendix uppskattas ha en resultatneutral påverkan på koncernen under räkenskapsåret 2018/2019 då bolaget ligger i en stark tillväxtfas med fokus på att utveckla nya produkter och nå nya kunder.
  •  Genomförandet av förvärvet och tillträdet till aktierna i Dispendix förväntas ske den 30 november 2018 under förutsättning att samtliga villkor för slutförande är uppfyllda. Dispendix kommer konsolideras i Bolagets räkenskaper från och med det andra kvartalet i räkenskapsåret 2018/2019.

”Våra innovativa produkter för icke-kontakt, höghastighetsdispensering och CELLINKs omfattande bioprintingteknik kommer att omfatta och ge ytterligare tillämpningar till forskare inom life science. Kunderna kommer att dra nytta av ett förenat företag som har en gemensam passion för engagemanget för enastående service och support." Medgrundare av Dispendix, VD Harry Boeltz och investerare Prof. Gunter Festel

Bakgrund och motiv till förvärvet

CELLINK förvärvar Dispendix och utökar sin teknikplattform som möjliggör vidare expansion inom läkemedelsindustrin. CELLINK erbjuder Biobläck och Bioprinters som gör det möjligt att Bioprinta mänskliga vävnader och 3D-cellodlingsmodeller, Dispendix plattform möjliggör utskrift av enskilda celler samt dispensering av olika vätskor ner till 2 nanoliters volym, vilket möjliggör för läkemedelsbolag att testa olika läkemedelskandidater direkt på 3D-Bioprintade vävnader. Med Dispendix teknologi kan CELLINK erbjuda en plattform som stödjer screening och evaluering av läkemedelskandidater i flera steg. Från utskrift av 3D-vävnader till dispensering av läkemedelskandidater med hög precision och hastighet.

Genom förvärvet av Dispendix ämnar CELLINK förstärka sin satsning mot läkemedelsindustrin och erbjuda teknologi som kan förkortar utvecklingstiden respektive öka tillförlitligheten på resultaten. Dispendix är i tidigt skede och grundades 2015 efter 10 års utveckling inom Fraunhoffer. Bolaget lanserade sin första produkt I-DOT One 2017 och den har sedan dess tagits emot väl av marknaden.

Synergier möjliggör större marknadsmöjligheter för såväl CELLINKs som Dispendix’ produktportfölj och globala försäljningsstyrka. Produkterna är väl lämpade för att säljas tillsammans med och till samma kunder som CELLINKs befintliga kundgrupp. CELLINK bedömer även att Dispendix under CELLINKs ägande har förbättrade förutsättningar för att snabbt nå ut på den globala marknaden genom CELLINKs distributörsnätverk och globala säljteam. Den gemensamma teknologiplattformen kan komma att öka övergångstakten från 2D-cellkulturer till 3D-Bioprintade vävnader.

”Med detta strategiska förvärv ser vi fram emot att ta ett nytt steg inom CELLINKs utveckling och satsning in i läkemedelsindustrin. Dispendix teknologiplattform kompletterar CELLINKs produktutbud väl och ökar användningsområdena för våra innovativa biobläck genom en högre reproducerbarhet och möjligheten att printa mer relevanta vävnadsstrukturer. Tillsammans kommer båda bolagen vara starkare och kunna erbjuda en mer heltäckande lösning för både akademiska- och läkemedelskunder världen över.” Erik Gatenholm, CEO, CELLINK.

Köpeskilling och finansiering av Förvärvet

Den totala köpeskillingen för 100 procent av aktierna i Dispendix, inklusive en nettoskuld om maximalt 400 000 €, uppgår till cirka 5 M€, varav 2 M€ kommer att erläggas kontant och resterande del av köpeskillingen, uppgående till 3 M€, kommer att betalas med nyemitterade CELLINK-aktier (apportemission). Styrelsen kommer att fatta beslut om apportemissionen villkorat av bolagsstämmans godkännande.

Advokatfirman Vinge KB och Noerr LLP är legal rådgivare till CELLINK i samband med förvärvet.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                              Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                       Telefon: +46 70 991 86 04

E-mail: eg@cellink.com                           E-mail: gd@cellink.com

Denna information är sådan som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november kl. 07.45.

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen visar sig framgångsrik, kan eventuellt hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 80 00, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Senaste pressreleaserna
November 14, 2018RegulatoryKallelse till årsstämma i CELLINK AB